Regulamin

Regulamin konkursu LubJam 2023

Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec wydarzenia LubJam 2023, którego Organizatorem jest Fundacja Lublin GameDev z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 14/2, 20-704 Lublin, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000562432.

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) LubJam 2023 – Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 3 – 5 lutego 2023r. w Lublinie.
b) Organizator – Fundacja Lublin GameDev z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 14/2, 20-704 Lublin, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000562432.
c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lb osoba prawna, która dokonała rejestracji na Wydarzenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej https://www.lubjam.pl/
d) Istnieje możliwość wzięcia udziału w LubJam 2023 przez osoby niepełnoletnie ale tylko w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

 

Zgłoszenie udziału

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza to również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganie przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2. Rejestracja na wydarzenie odbywa się jednoetapowo od 11 do 27 stycznia 2023r. (do godziny 23:59) lub do wyczerpania limitu miejsc.

3. Uczestnicy w dniu rozpoczęcia Wydarzenia zostaną podzieleni na zespoły.

4. Uczestnicy LubJam 2023 zorganizują sprzęt komputerowy na potrzeby swojego udziału w Wydarzeniu we własnym zakresie.

5. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Wydarzenia.

6. Zarejestrowany uczestnik może otrzymać podczas Wydarzenia materiały informacyjne, gadżety reklamowe.

Przebieg Game Jamu

1. LubJam 2023 rozpocznie się w dniu 3 lutego 2023r. o godzinie 17:00, a zakończy w dniu 5 lutego 2023r. o godzinie 19:00.

2. Organizator w trakcie LubJam 2023 zapewni:
a) dostęp do internetu za pomocą sieci wi-fi;
b) zasilanie elektryczne;
c) napoje oraz przekąski;
d) strefę relaksu.

3. W pozostałym zakresie, każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu oraz innych niezbędnych mu do udziału w Wydarzeniu narzędzi.

4. Prezentacja projektów stworzonych przez poszczególne zespoły odbędzie się w dniu 5 lutego 2023r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Własność inteletkualna

1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Wydarzenia są Uczestnicy.

2. Uczestnik poświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas LubJam 2023 oraz, że te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Wydarzeniu.

4. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie powstałych w trakcie LubJamu projektów przez Partnerów.

Ochrona Praw osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Lublin GameDev w celu realizacji wydarzenia LubJam 2023 na podstawie Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.lubjam.pl/privacy-policy 

Odpowiedzialność uczestników

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo.

 

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania, lub przełożenia Wydarzenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Akceptacja Regulaminu Wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów fundacji Lublin GameDev.

4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@lublin-gamedev.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2023r.